Humera Mohammed

Humera Mohammed@Humera_mohammed Hate my self
Humera Mohammed
Humera Mohammed

@Humera_mohammed Hate my self

Opined member since July , 2020

likh du inn panno par qissay zindagi ke , na khatm ho sake wo kahani hu mai..!

Opinions by Humera Mohammed | Opined

Humera Mohammed is followed by